Candidati PNL Vrancea
  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Nereju, sat Nereju, judeţul Vrancea, tel: +40 237 266 200, Fax: +40 237 266 149, e-mail: primarianereju@yahoo.com

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: terenuri ce aparțin domeniului public al comunei Nereju

tabel anunt concesiune nereju - ANUNȚ licitație publică concesionare terenuri Primăria Nereju

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: – Orice persoană are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire, concedentul are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice clarificare solicitată, conform caietului de sarcini, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 4 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

4. Modalitatea la cerere sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: – Documentaţia se obţine la sediul concesionarului

5. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: – compartimentul urbanism, la sediul Primăriei Nereju, comuna Nereju, judeţul Vrancea

6. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: contra sumei de 200 lei care se va achita la casieria unităţii

7. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 07/02/2019, pana la ora 10:00

8.Informaţii privind ofertele: Sediul Primăriei Nereju, comuna Nereju, judeţul Vrancea

9. Data limită de depunere a ofertelor: 11/02/2019, ora 10:00

10. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul Primăriei Nereju, comuna Nereju, judeţul Vrancea

11. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original.

12. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 12/02/2019, ora 12 Sediul Primăriei Nereju, comuna Nereju, judeţul Vrancea , +40 237 266 200.

13. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: TRIBUNALUL VRANCEA, SECTIA A II-A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL / Adresa: B-dul Independenţei nr. 19-21 / Telefon: +40 237232092 /  Fax: +40 237235896 / E-mail: tr-vrancea-comercial@just.ro / Focşani, judeţul Vrancea

14. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 21/01/2019

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.