LIVE VIDEO: Consilierii locali se întrunesc în ședința ordinară a lunii noiembrie

0
184

Partea a II-a

Jurnal de Vrancea transmite marți, începând cu ora 10:00, ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Focșani.

Ordinea de zi a ședinței de marți, 28 noiembrie 2017:

Secţiunea I – proiecte de hotărâri
1. proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziția proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterea eficienței energetice – Etapa a II-a” a terenului pentru efectuarea noilor investiții aferente acestuia;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
2. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 384/2015 pentru aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
3. proiect de hotărâre privind însușirea completărilor și modificărilor anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
4. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al municipiului Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
5. proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de parcare din Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
6. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe ANL situate în Focșani, Cartierul Tineretului Sud solicitat de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea nr.152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana Maria, Buzoi Dan
7. proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru repartizarea locuințelor sociale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului local nr. 277/2017 privind stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințe sociale, precum și actele necesare pentru depunerea dosarului de locuință socială;
Iniţiatori: consilieri locali Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Filimon Ionuț
8. proiect de hotărâre privind aprobarea clasificării unității locative situată în bdul. Unirii nr. 24, bl. B1, ap. 41 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani în locuință de serviciu;
Inițiator: Viceprimar, Marius Eusebiu Iorga
9. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 alin. (3) din H.C.L. nr. 6/2017 privind aprobarea cofinanțării de către Municipiul Focșani, în calitate de partener, prin Serviciul Public Local de Asistență Socială Focșani, a proiectului Adăpost de Noapte „Sfântul Nicolae cel Nou”, derulat de către Societatea Națională de Cruce Roșie din România – filiala Vrancea, în vederea asigurării continuării acestuia;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
10. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 5,00 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2017, pentru susținerea proiectului „Moș Crăciun Muzical”, inițiat și organizat de Consiliul Local al Tinerilor Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
11. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 432/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reparații capitale Fântână arteziană Primărie – Piața Unirii”;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
12. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții ”Sistem de irigații spații verzi în Cartierul Sud din municipiul Focșani, județul Vrancea”;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
13. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 6/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare și modernizare strada Revoluției, Aleea Sudului, Strada Cpt. Crețu Florin și strada Aleea Parc” din municipiul Focșani, județul Vrancea”;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
14. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 147/2011 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „ Modernizare și reabilitare drumuri locale în intravilanul municipiului Focșani, județul Vrancea”, modificată;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
15. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 53/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare acces la blocuri, sistem de supraveghere video și sistem automat de parcare pentru zona de parcaj din str. Eroilor”;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
16. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ”Împrejmuire gard Cămin pentru Persoane Vârstnice Focșani, str. Fraternității nr. 11, pe laturile Nord, Est și Sud”;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
17. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții ”Relocare Monumentul Eroilor Regimentului 11 Artilerie în incinta Mausoleului Eroilor Sud, bdul. București nr. 4-6”; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
18. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2017;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
19. proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor practicate în anul 2018 și a prețurilor de pornire la licitație pentru închirierea unor bunuri, de către S.C. Administrația Piețelor Focșani S.A.;
Iniţiator: Viceprimar, Mersoiu Ionuț
20. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 93/2017 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2017, modificată prin HCL nr. 295/2017, HCL nr. 304/2017 și HCL nr. 333/2017;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
21. proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 254/2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Serviciul Public „Creșe” din municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
22. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 415/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al municipiului Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
23. proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 243/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
24. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
25. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
26. proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 255/2016 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al municipiului Focșani și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
27. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare final al membrilor consiliului de administrație la S.C. ENET S.A. Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
28. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale al Direcției de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani pentru anul 2018;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
29. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 140/2010 pentru aprobarea Normelor ce specifică condițiile de creștere și îngrijire a animalelor domestice și de companie în municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
30. proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Cultură și Artă „Maior Gheorghe Pastia” Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
31. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 160/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
32. proiect de hotărâre privind aprobarea termenelor și documentelor procedurale necesare evaluării, conform anexei la raport, a mandatelor de membru în consiliul de administrație la SC Transport Public SA Focșani care au expirat la 31 octombrie 2017 și care au depus cerere de reînnoire a mandatului;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
33. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 11,00 mp, situat în Focșani, str. Aleea Echității nr. 13, T. 204, P. %11147 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Slujitoru Costel;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
34. proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 7,59 mp. situat în Focșani, str. Ing. Ion Basgan nr. 8, sc. 1, ap. 1, T 57, P 3513% aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, în favoarea doamnei Gheoca Mihaela ;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
35. proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită pe perioada existenței construcției, către Asociația Protecția Victimelor „Life Challenge” a spațiului disponibil în suprafață de 57 mp. situat în incinta Punctului Termic nr. 8, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani, în vederea înființării Centrului Comunitar „Life Challenge”;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
Secțiunea a II-a – Rapoarte, informări
1. Informare privind deplasarea delegației municipiului Focșani în perioada 6-9 octombrie 2017 în orașul Cernăuți;
Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.