Se caută infirmiere pentru creşe! Condiţiile, AICI!

0
554

Se caută infirmiere. Două posturi sunt scoase la concurs de  Serviciul Public Creșe Focșani, angajările urmând a se face pe perioadă nedeterminată.

Cei care vor să se înscrie la concurs trebuie să depună o serie de documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatorice;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  g) curriculum vitae;

Dosarele de concurs se vor depune la sediul S.P.C. Focșani până pe data de 28.11.2016 ora 16.00. Detalii pot fi obţinute şi la numărul de telefon 0337 401 635

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.