Îndrăznește să fii informat!

vineri, 1 decembrie 2023

URMĂREȘTE-NE PE:

Îndrăznește să fii informat!

More
  AcasăActualitateSe fac angajări în Ministerul Apărării și SRI

  Se fac angajări în Ministerul Apărării și SRI

  Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfăşoară până la 20.05.2022 activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ din structura Ministerului Apărării Naționale (M.Ap.N.) și ale Serviciului Român de Informații (S.R.I.) care au prevăzute locuri pentru formarea inițială a personalului Ministerului de Interne (M.A.I.) – sesiunea iulie – august 2022, învăţământ cu frecvenţă.

  Inspectoratul de Politie al Judeţului Vrancea recrutează candidaţi pentru:                      

  1. Învăţământul superior
  2. concursul de admitere la instituţiile de învăţământ superior ale M.Ap.N., pe locurile M.A.I (cu excepția candidaților pentru ACADEMIA FORȚELOR AERIENE ” HENRI COANDĂ” – BRAȘOV)

  – UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I” – BUCURESTI

  – ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU” – SIBIU

  – ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ “FERDINAND I” BUCUREȘTI

  – INSTITUTUL MEDICO – MILITAR BUCUREȘTI

  – ACADEMIA NAVALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN” – CONSTANŢA

  1. concursul de admitere la ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII „Mihai Viteazul”- BUCURESTI, pe locurile M.A.I.
  2. Învăţământul postliceal
  • concursul de admitere la şcolile postliceale din cadrul M.Ap.N., pe locurile M.A.I.

  – ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI A FORŢELOR TERESTRE „BASARAB I” PITEȘTI

  – ȘCOALA MILITARĂ DE MAIȘTRI MILITARI ȘI SUBOFIȚERI PENTRU COMUNICAȚII, TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI APĂRARE CIBERNETICĂ – SIBIU

  ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ȘI SUBOFIȚERI A FORȚELOR AERIENE ,, TRAIAN VUIA ”           – BOBOC. 

  – ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI A FORŢELOR NAVALE „AMIRAL ION MURGESCU” CONSTANȚA

  –   ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI DE LOGISTICĂ

  Numărul de locuri aprobate pentru anul şcolar/universitar 2022 – 2023 în instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N. și S.R.I. care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I. se regăsesc în anexa         nr. 1 a prezentului anunţ.

   Atenţie! Modificările, completările, revenirile cu privire la condiţiile de Admitere la instituţiile de învăţământ Map.N. și S.R.I pe locuri M.A.I. sesiunea iulie – august 2022 pentru care IPJ Vrancea realizează activităţi de recrutare în sesiunea 2022- 2023  vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor doar prin postare pe site-ul unităţii ( http://vn.politiaromana.ro ). De asemenea, candidaţii sunt obligaţi să se informeze individual cu privire la planificarea la testarea psihologică pe site-ul unităţii.

  Înscrierea candidaților se realizează zilnic, de Luni până Vineri, între orele 0900-1500 la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vrancea (str. Cezar Bolliac nr. 12, Mun. Focşani, jud. Vrancea) pe bază de carte de identitate, cerere de înscriere, declarație de acceptare a condițiilor de recrutare și a consimțământului privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare.

  Cererile tip de înscriere pentru examenul de admitere se descarcă de pe site-ul unității, http://vn.politiaromana.ro/Carieră/Admitere M.Ap.N. și S.R.I. 2022, se completează, se semnează și se depun de candidați, alături de declarațiile de acceptare a condițiilor și a consimțământului privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare, până la data de 20.05.2022

  ata limită pentru completarea dosarelor de recrutare cu fișă medicală și aviz psihologic pentru candiații înscrişi la instituţiile de învăţământ superior ale M.Ap.N. şi S.R.I, precum şi pentru unităţile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N. este 16.06.2022.

  1. Pentru a participa la concursul de admitere în instituţii de învăţământ superior ale M.Ap.N şi unităţi de învăţământ postliceal ale M.Ap.N, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii legale şi criterii specifice de recrutare:
  2. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
  3. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
  4. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
  5. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (îndeplinirea condiției se constată de structurile de specialitate ale M.A.I, printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu);
  6. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
  7. să aibă vârsta de până la 27 ani împliniți în anul 2022;
  8. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau să prezinte adeverință care atestă că au susținut/ vor susține examenul de bacalaureat în sesiunea iunie – iulie 2022;
  9. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
  10. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
  11. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
  12. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
  13. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
  14. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară  (verificarea îndeplinirii se realizează cu ocazia examinării medicale);
  15. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
  16. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
  17. nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic odată declarați ADMIS.

  Suplimentar față de condițiile și criteriile de mai sus, candidații recrutați pentru admiterea pe locurile rezervate M.A.I. la alte instituții de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională trebuie să îndeplinească și criteriile specifice de recrutare și selecție impuse de organizatori, după caz.

  1. Candidații la Academia Națională de Informații ,,Mihai Viteazul” trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții legale și criterii specifice de recrutare:
  2. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
  3. să cunoască foarte bine și să aibă capacitatea de a se exprima clar și corect în limba română;
  4. să aibă capacitate deplină de exercițiu;
  5. să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic (îndeplinirea condiției se constată de structurile de specialitate ale M.A.I, printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu);
  6. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
  7. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau să prezinte adeverință care atestă că au susținut/ vor susține examenul de bacalaureat în sesiunea iunie – iulie 2022;
  8. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
  9. să aibă o conduită civică și morală corespunzătoare;
  10. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
  11. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
  12. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
  13. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
  14. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară  (verificarea îndeplinirii se realizează cu ocazia examinării medicale);
  15. să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului și media minimă la examenul de bacalaureat 7,00;
  16. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
  17. acceptă că activitățile didactice se desfășoară în regim cazarmat, cu posibilitatea de deplasare în oraș, în timpul săptămânii, în intervalul 16.00 – 22.00, în funcție de programul activităților didactice și de evoluția contextului pandemic;
  18. acceptă că pot părăsi campusul universitar pentru deplasare la domiciliu doar la sfârșit de săptămână, sau că, în cazul menținerii actualului context pandemic, deplasarea la domiciliu se va putea efectua odată la câteva săptămâni;
  19. au parcurs procesul de selecție desfășurat de către instituția beneficiară din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională pe ale cărei locuri alege să candideze și au fost declarați APT pentru participarea la concursul de admitere;
  20. își exprimă acordul ca, după numirea în funcție, ca urmare a finalizării ciclului de studii universitare de licență în cadrul Academiei Naționale de Informații ,,Mihai Viteazul” să îndeplinească serviciul timp de 10 ani în unitățile la care vor fi încadrați sau mutați ulterior, în raport de nevoile M.A.I.;
  21. acceptă, în situaţia în care vor fi declaraţi ADMIS, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, conform dispozițiilor din legislaţia în vigoare;
  22. acceptă efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, precum şi verificările de securitate prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informaţii clasificate, respectiv acceptă faptul că vor fi înmatriculați doar candidații declarați ADMIS care obțin autorizația de acces la informații clasificate până la data de 30 septembrie 2022;
  23. în situaţia în care candidaţii au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, în conformitate cu art. 142 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, achită contravaloarea serviciilor de şcolarizare de care au beneficiat anterior cu finanţare de la bugetul de stat. Încasarea sumei reprezentând contravaloarea serviciilor de şcolarizare se realizează de către instituţia de învăţământ superior de stat care a asigurat şcolarizarea. Cu ocazia înmatriculării în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, candidaţii vor prezenta dovada că au efectuat integral sau efectuează în rate plata serviciilor de şcolarizare.

    Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare.

  Locurile sunt comune pentru femei şi bărbaţi. Recrutarea candidaţilor se realizează în raport de locul de domiciliu/reședinţă înscris în cartea de identitate.

   Cererile de înscriere a candidaţilor pentru concursul de admitere

  • se vor descărca de pe site-ul http://vn.politiaromana.ro, Secțiunea Carieră, Secțiunea Admitere M.Ap.N. și S.R.I. 2022,
  • se completează de candidat în mod lizibil, CU MAJUSCULE, se semnează
  • și se depun la sediul IPJ Vrancea (str. Cezar Bolliac nr. 12, intrarea Bahne) până la data de 20.05.2022, zilnic între orele 9-15.oo

  Candidații pot avea opțiuni pentru mai multe instituții de învâțământ în funcție de data stabilită pentru susținerea probelor de cunoștințe/graficele de admitere, în situația în care se întocmesc dosare distincte de recrutare. În cazul acestor candidaţi fişa medicală şi rezultatul evaluării psihologice se depun în dosarele de recrutare în xerocopii certificate pentru conformitate cu originalele de către personalul care a realizat recrutarea !!!! Candidații au obligația  de a urmări informațiile cu privire la modul de organizare și desfășurare a concursurilor de admitere pe site-urile oficiale ale insituțiilor de învățământ pentru care optează! Candidații la Academia Națională de Informații ,,Mihai Viteazul” menționează în cererea de înscriere și facultatea și specializarea pentru care optează.

  DOSARELE DE RECRUTARE:

  F.1. Dosarele de recrutare a candidaţilor pentru concursul de admitere în instituţii de învăţământ superior şi unităţi de învăţământ postliceal ale M.Ap.N., se constituie din următoarele acte şi documente:

  1. cererea de înscriere (model în Anexa nr. 11 a prezentului anunț – se descarcă de pe site-ul vn.politiaromana.ro/cariera/admitere MApN și SRI 2022, se completează de candidat în mod lizibil, cu MAJUSCULE și se depune la Serviciul Resurse Umane din cadrul I.P.J. Vrancea, pentru înscriere);
  2. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, (model în anexa nr. 5 a prezentului anunț, se descarcă de pe site-ul ( http://vn.politiaromana.ro/cariera/admitere), se completează, se semnează și se depune la Serviciul Resurse Umane din cadrul I.P.J. Vrancea, pentru înscriere)
  3. curriculum vitae – Europass (model existent în anexa nr. 2 a prezentului anunț),
  4. copii ale diplomei de bacalaureat/diplomei echivalente cu aceasta, ale foii matricole sau ale o adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să reiasă faptul că sunt înscriși la sesiunea de bacalaureat 2022, precum şi copia după foaia matricolă pentru candidaţii care au absolvit în anul în curs;

  SAU

  dovada echivalării acestor studii de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației Naționale, în

  condițiile legii, în situația în care candidații au absolvit anterior studii liceale în instituții de învățământ preuniversitar acreditate din străinătate;

  1. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
  2. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
  3. autobiografia (scrisă de mână și întocmită personal de către fiecare candidat după îndrumarul existent în Anexa 31 a prezentului anunț).
  4. tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului- anexa nr. 4 a prezentului anunț;
  5. extras de pe cazierul judiciar (se depune de unitatea de recrutare!)
  6. o fotografie color 9×12 cm;
  7. adeverința medicală completată de medicul de familie și consimțământul informat (model Anexa 3 ) și fişa medicală-tip de încadrare în M.A.I. ;
  8. avizul psihologic (se depune de unitatea de recrutare!);
  9. caracterizarea de la ultimul loc de muncă (respectiv de la ultima instituţie de învăţământ absolvită);
  10. consimțământului privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare, anexa nr. 6

  Documentele  de la punctele 4, 5 şi 6 vor fi prezentate de către candidat, în original și copie simplă, urmând ca fotocopiile acestora să fie certificate pentru conformitate și semnate de persoana desemnată și de candidat. Originalele documentelor prezentate se restituie candidatului după verificarea copiilor. Precizăm faptul că nu se acceptă copierea documentelor originale care prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă şi care nu permit stabilirea autenticităţii acestora sau sunt plastifiate.

  În situaţia în care, din iniţiativa candidatului se prezintă la dosar copii legalizate

  ale unor documente, acestea vor fi acceptate.

  Suplimentar, candidații la instituțiile/unitățile de învățământ ale M.Ap.N care au dosarele de recrutare corect și complet întocmite (și care au promovat probele eliminatorii efectuate la M.A.I.) parcurg procedura de înscriere stabilită în regulamentele/metodologiile întocmite de instituţiile de învăţământ superior/unităţile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N.

  F.2. Dosarele de recrutare a candidaţilor pentru concursul de admitere la Academia Națională de Informații ,,Mihai Viteazul”, cuprind următoarele acte și documente:

  1. cererea de înscriere (model în anexa 11 a prezentului anunț – se descarcă de pe site-ul http://vn.politiaromana.ro /cariera/admitere MApN și SRI 2022, se completează de candidat în mod lizibil, cu MAJUSCULE și se depune la Serviciul Resurse Umane din cadrul I.P.J. Vrancea, pentru înscriere);
  2. cererea tip de participare la concursul de admitere, adresată rectorului Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 1 la Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studiile universitare de licență din Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”din 24.02.2022, postată pe site-ul animv.ro – Secțiunea Admitere – Studii Universitare de Licență – se completează de candidat în mod lizibil, cu MAJUSCULE și se depune la Serviciul Resurse Umane din cadrul I.P.J. Vrancea, pentru înscriere);
  3. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, (model în anexa nr. 5 a prezentului anunț,  se descarcă de pe site-ul ( http://vn.politiaromana.ro/cariera/admitere), se completează, se semnează și se depune la Serviciul Resurse Umane din cadrul I.P.J. Vrancea, pentru înscriere) ;
  4. curriculum vitae – Europass (model existent în anexa nr. 2 a prezentului anunț);
  5. copii ale diplomei de bacalaureat/diplomei echivalente cu aceasta, ale foii matricole sau ale o adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să reiasă faptul că sunt înscriși la sesiunea de bacalaureat 2022, precum şi copia după foaia matricolă pentru candidaţii care au absolvit în anul în curs;

  -SAU-

  – dovada echivalării acestor studii de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației Naționale, în condițiile legii, în situația în care candidații au absolvit

   anterior studii liceale în instituții de învățământ preuniversitar acreditate din străinătate;

  1. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
  2. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

   

  Documentele  de la punctele 5, 6 şi 7 vor fi prezentate de către candidat, în original și copie simplă, urmând ca fotocopiile acestora să fie certificate pentru conformitate și semnate de persoana desemnată și de candidat. Originalele documentelor prezentate se restituie candidatului după verificarea copiilor. Precizăm faptul că nu se acceptă copierea documentelor originale care prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă şi care nu permit stabilirea autenticităţii acestora sau sunt plastifiate.

  În situaţia în care, din iniţiativa candidatului se prezintă la dosar copii legalizate

  ale unor documente, acestea vor fi acceptate.

  1. autobiografia (scrisă de mână și întocmită personal de către fiecare candidat după îndrumarul existent în anexa nr. 4 a prezentului anunț).
  2. tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului- anexa nr. 4 a prezentului anunț;
  3. extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar;
  4. o fotografie color 9×12 cm;
  5. adeverința medicală completată de medicul de familie și consimțământul informat (model Anexa 5 ) și fişa medicală-tip de încadrare în M.A.I. ; avizul psihologic;
  6. dovada achitării taxei de înscriere, în valoare de 250 lei, prin virament bancar, în contul RO35TREZ70120F330500XXXX, CF 4204267, deschis la Trezoreria Sector 1 București, beneficiar UM 0418 București, cu mențiunea Taxă înscriere licență pentru numele și prenumele candidatului sau, după caz, adeverință din care să rezulte că sunt îndeplinite condițiile de exceptare de la plata taxei (situațiile acceptate pentru scutirea de la plata taxei de înscriere sunt prevăzute la art. 5 alin. (6) din Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studiile universitare de licență din Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din 24.02.2022, postată pe site-ul instituției de învățământ superior);
  7. un dosar plic.
  8. consimțământului privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare, anexa nr.
  • Suplimentar, candidaţii la Academia Națională de Informații ,,Mihai Viteazul”, care au dosarele de recrutare corect și complet întocmite (și care au promovat probele eliminatorii efectuate la instituția beneficiară) exprimă ON-LINE opțiunea de a participa la concursul de admitere organizat de instituția de învățământ superior prin completarea cererii-tip adresată rectorului Academiei.
  • Această cerere se completează, se scanează în format PDF și se transmite la adresa de mail admitereFI2022@animv.ro ( Facultatea de Informații ), respectiv la adresa de de mail admitereFSI2022@animv.ro (Facultatea de Studii de Intelligence ), în intervalul 06 – 05.07.2022.
  • Excepţie de la prezentarea la recrutare a diplomei de bacalaureat fac candidaţii promoţiei 2022, care depun la dosarul de recrutare o adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să reiasă faptul că sunt înscriși la sesiunea de bacalaureat 2022, precum şi copia după foaia matricolă. După susținerea examenului de bacalaureat și promovarea acestuia se va prezenta la sediul instituției de învățământ la înscriere o nouă adeverință care să ateste că au susținut și promovat examenul de bacalaureat și media acestui examen. Activitatea de recrutare, selecţie şi de susţinere a probei de verificare a cunoştinţelor încetează (candidaţii sunt eliminaţi din concurs în oricare etapă a acestuia) în următoarele situaţii:

  – nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;

  – încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare ţi selecţie;

  – nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile şi criteriile de admitere.

  În cazul în care situaţiile de mai sus sunt descoperite după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs indiferent de anul de şcolarizare în care se află.

   

  EVALUAREA PSIHOLOGICĂ ȘI EXAMINAREA MEDICALĂ

   Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează la nivelul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vrancea, de către specialişti din cadrul unităţii de recrutare, conform unei planificări întocmite de către Serviciul Resurse Umane şi postată pe site-ul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vrancea (vn.politiaromana.ro , secţiune CarierăAdmitere). Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică, activitatea de recrutare încetează. Examinarea medicală se realizează doar de candidaţiideclaraţi „Apt psihologic” şi se realizează la Centrul Medical Judeţean Vrancea după ce vor fi afişate rezultatele la testarea psihologică pe site-ul vn.politiaromana.ro secțiunea CarierăAdmitere. Candidaţii declaraţi „Apt psihologic” se vor prezenta în ziua afişării rezultatelor/ziua următoare la Centrul Medical Judeţean Vrancea pentru examinare medicală. Examinarea medicală constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate a candidaţilor, conform baremelor medicale în vigoare şi se concretizează prin completarea fişei medicale-tip. Candidaţii care nu îndeplinesc cerinţele medicale de recrutare nu li se întocmeşte dosar de recrutare şi sunt apreciaţi ca fiind „nepromovaţi”, iar activitatea de recrutare încetează. Candidaţii care îndeplinesc cumulativ toate criteriile medicale de recrutare li se încheie fişa medicală cu avizul „Apt pentru instituţii de învăţământ ale M.A.I.” Candidaţii înscrişi pentru concursul de admitere pe locurile M.A.I. la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa şi Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” efectuează examinarea medicală specială la Centrul de Medicină Navală Constanţa, prin grija Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră. Pentru aceşti candidaţi în dosarul de recrutare este cuprinsă suplimentar, o copie a fişei medicale, conformă cu originalul, pentru obţinerea avizului de îmbarcare. Avizul eliberat de structurile specializate, cu menţiunea apt/promovat se introduce în dosarul de recrutare sau se prezintă de candidat cu ocazia înscrierii la instituţia de învăţământ în vederea admiterii, în funcţie de planificarea candidaţilor pentru susţinerea acestor probe.

   

  Examinarea medicală şi evaluarea psihologică sunt gratuite, conform reglementărilor legale în vigoare, cu excepţia examinărilor suplimentare.

   SUSȚINEREA PROBEI DE EVALUARE A PERFORMANȚEI FIZICE

  Candidaţii M.A.I la instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N. şi la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” susţin probele eliminatorii la Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, în perioada 01 06 iulie 2022, potrivit planificării D.G.M.R.U – M.A.I care va fi adus la cunoştinţa candidaţilor în timp util, prin postarea acestuia pe site-ul M.A.I. la secţiunea carieră/instituţii de învăţământ/formare profesională. Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate/paşaportul şi echipamentul sportiv necesar desfăşurării probei de evaluare a performanţei fizice, potrivit normelor şi baremelor prevăzute în Anexa 31 la Ordinul M.A.I. nr.140 din 2016 sau în Anexa 31 la Ordinul M.A.I. nr. 177 din 2016, ambele cu modificările şi completările ulterioare.

  ÎNSCRIEREA LA SEDIUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI PROBELE ELIMINATORII

  Candidaţiicare au fost declaraţi “apt” psihologic şi medical în urma evaluărilor/examinărilor efectuate la unităţile de recrutare se înscriu la sediul instituţiilor de învăţământ superior/unităţilor de învăţământ postliceal pentru care au optat, potrivit calendarului/graficului de admitere stabilit de către fiecare dintre acestea, prezentând documentele solicitate de organizatori şi participând la probele de concurs potrivit prevederilor regulamentelor/metodologiilor de admitere proprii fiecărei instituţii de învăţământ superior/unităţi de învăţământ postliceal.Detalii în acest sens se vor regăsi pe paginile de internet ale fiecărei instituţii de învăţământ. Atenţie!!!Modificările, completările, revenirile cu privire la condiţiile de Admitere la instituţiile de învăţământ ale M.A.I. 2022 şi ale celorlalte instituţii de învăţământ care pregătesc personal pentru M.A.I. pentru care IPJ Buzău realizează activităţi de recrutare în sesiunea 2022 vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor doar prin postare pe site-ul unităţii. De asemenea, candidaţii sunt obligaţi să se informeze individual cu privire la planificarea la testarea psihologică pe site-ul unităţii. Pentru înscrierea la unităţile de învăţământ superior/postliceal ale M.Ap.N.şi Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, candidaţii  prezintă următoarele documente (LA SEDIUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT!):

  1. a) cartea de identitate sau paşaportul, în original;
  2. b) diploma de bacalaureat sau adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează notele obţinute la probele de examen, media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma (numai pentru absolvenţii promoţiei anului în curs), precum şi foaia matricolă a studiilor liceale, în original sau în copii legalizate
  3. c) alte documente solicitate prin metodologiile/ regulamentele de admitere (ex.: acte de studii în original, dovada achitării contravalorii taxei de înscriere la concurs pentru candidaţii la alte instituţii de învăţământ la care MAI are locuri aprobate, avize pentru dovedirea unor aptitudini etc.). Concursul de admitere cuprinde probe eliminatorii (contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice) şi probe de verificare a cunoştinţelor (test grilă/proba de cunoştinţe la disciplinele de concurs) desfăşurate la sediile instituţiilor de învăţământ. Relaţii suplimentare se pot obţine de luni până vineri între orele 09:00 – 15:00 la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vrancea – Serviciul Resurse Umane sau la telefon 0237/207114. De asemenea, informații suplimentare se regăsesc pe site-ul instituției, secţiunea Carieră-Admitere-2022

  https://vn.politiaromana.ro/ro/cariera/admitere-2022/anunt-admitere-2022-mapn-si-sri

   

   

   

  spot_img
  spot_img

  ARTICOLE SIMILARE

  ACUM Incendiu la o locuință din Ruginești! Mai multe echipaje de pompieri mobilizate în zonă

  Două echipaje din cadrul Secției de Pompieri Adjud intervin, în cooperare cu SVSU Ruginești,...

  Muzeul Vrancei deschide ușile pentru public în zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie

  Într-un gest de generozitate cu ocazia Zilei Naționale a României, Muzeul Vrancei anunță că...

  Vrei să muncești în Spaţiul Economic European? Consultă oferta din 8 țări AICI

  Pentru această săptămână, rețeaua EURES (rețea europeană de cooperare a serviciilor de ocupare a...

  Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) a devenit funcțional de astăzi

  Astăzi, 30 noiembrie 2023, românii au primit o veste bună în ceea ce privește...

  ARTICOLE POPULARE

  VIDEO A zburat cu jeepul prin PECO și s-a oprit într-o casă!

  Duminică, 26 noiembrie, în jurul orei 14.10, poliția a fost alertată prin apel la...

  ULTIMA ORĂ Accident la Dumbrăveni! O persoană a decedat!

  În urmă cu puțin timp, pe DN2 E85 (comuna Dumbrăveni) s-a produs un accident...