Jurnal de Vrancea transmite miercuri, începând cu ora 16:00, ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Focșani. Pe ordinea de zi a ședinței se află 36 de proiecte de hotărâre, a căror aprobare este importantă pentru comunitate.

Iată, mai jos, ordinea de zi a ședinței din data de 30 mai:

1. proiect de hotărâre privind modificarea art. 18 și de la art. 48 alin. (2) la aart. 63, abrogarea art. 69 din regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Focșani aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 55/2009;
Inițiatori: consilieri locali Miron Mariana, Nistoroiu Alexandru, Bojoaică Valerica, Nedelcu Mihai, Mersoiu Ionuț, Radu Nițu, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Ailincuței Lauriana, Mihai Petruț

2. proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 339/2017 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI, și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Creștere eficientă energetică pentru imobilul corp școală, inclusiv lucrări conexe, pentru Școala Gimnazială „Ion Basgan” din Focșani”;  Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 343/2017 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI, și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice la corpul de clădire și execuția lucrărilor conexe pentru Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” din Focșani”;  Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 197/2018 privind aprobarea efectuării investiției și încheierii contractului de cofinanțare pentru acordarea accesului la sistemul de distribuție a gazelor naturale prin extinderea conductei de distribuție pentru străzile Militari, Mugur, C-tin Brîncoveanu, Laminorului, Fundătura Militari; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Branșament electric subteran pentru imobilul Staționar câini fără stăpân și animale de companie”;  Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării Bugetului instituțiilor și activităților finanțate parțial/integral din venituri proprii pe anul 2018; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 7,42 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2018 pentru premierea sportivilor participanți la Competiția de Gimnastică „Memorial Sergiu Popa”, ce va avea loc în perioada 1-2 iunie 2018; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 3,06 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2018 Liceului cu Program Sportiv Focșani pentru derularea proiectului educațional „ANTRENAMENT PENTRU UNIRE” Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 7,90 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2018 pentru premierea câștigătorilor Stagiunii Teatrale a Elevilor, ce va avea loc în perioada 4-8 iunie 2018; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre privind aprobarea organizării, în perioada 5-8 iulie 2018, a Zilelor municipiului Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 15-17 iunie 2018 a unei delegații reprezentative a Municipiului Focșani în Municipiul Alytus, Lituania, în vederea participării la Zilele Orașului Alytus; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 243/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani, cu modificările și completările ulterioare;  Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

13. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 511/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Primăria municipiului Focșani, cu modificările șic ompletările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public „Creșe” din municipiul Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

15. proiect de hotărâre pentru mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea, să exercite pe seama și în numele Consiliului local al municipiului Focșani dreptul de a delega prin atribuire directă către SC CUP Salubritate SA a activităților de măturat, stropit și întreținere a căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

16. proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

17. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 8,00 mp, situat în Focșani, str. Leopoldina Bălănuță nr. 4, județul Vrancea, T. 93, P. 5290 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către Giurgea Aurel; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

18. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 30,00 mp, situat în Focșani, bdul. Unirii nr. 8, bl. A3, județul Vrancea, T. 193, P. 10710, 10712 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către Nica Petrache; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

19. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 116,70 mp, situat în Focșani, str. Profesor Gheorghe Longinescu nr. 14, județul Vrancea, T. 20 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către SC VRASINTER SRL; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

20. proiect de hotărâre privind aprobrea inițierii procedurii de apartamentare a PT 20 situat în Focșani, Cartierul Sud – Aleea 1 Iunie, identificat prin T 282, P 11353, având suprafața construită de 322,00 mp, în trei unități individuale, în vederea transmiterii către Consiliul Județean Vrancea a suprafeței de 163,10 mp pentru înființarea Biblitecii de cartier CAMPUS, obiectiv de utilitate publică, destinat Cartierului Sud din municipiul Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

21. proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului nominal reprezentând propunerea de atribuire în proprietate a unei suprafețe de teren în baza art. 36 alin. (3) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

22. proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii din domeniul public al municipiului Focșani și administrarea Consiliului local al municipiului Focșani în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea a imobilului – blocuri de locuințe de serviciu, compus din 56 de apartamente, situat în Focșani str. Cpt. Crețu Florin;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

23. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării locuinței pentru familia Mihai Gheorghe din imobilul situat în Foșani, bdul. București nr. 27, bl. L1, ap. 35, în imobilul situat în Focșani, bdul. Unirii nr. 24, bl. B1, ap. 44, în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

24. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru familia Toderașcu Gheorghe din imobilul situat în Focșani, str. Măgura nr. 123, ap. 10, în imobilul situat în Focșani, str. Revoluției nr. 17, ap. 28, în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, Radu Nițu

25. proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii de spațiu pentru trei familii din imobilul situat în Focșani, str. Revoluției nr. 16, bl. C2, tronson II, în imobilele situate în str. Revoluției nr. 16, bl. C2, str. Revoluției nr. 17 și str. Măgura nr. 123, în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, Radu Nițu

26. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe cu chirie din fondul locativ de stat, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, Radu Nițu

27. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe sociale cu chirie, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, Radu Nițu

28. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată și modificată și a Hotărârii Consiliului local nr. 201/2018 privind aprobarea listei de priorități; Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana Maria, Buzoi Dan

29. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru familia Saragea Moise, din unitatea locativă situată în str. Pinului nr. 6, bl. 6, ap. 01 în unitatea locativă situată în str. Pinului nr. 1, bl. 1, ap. 09, în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana Maria, Buzoi Dan

30. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate lunare a garsonierei situată în Focșani, str. Ulmului nr. 9, bl. 9, ap. 4, înscrisă în CF 51890-C1-U11 și a boxei înscrisă în CF 51890-C1-U20 UAT Focșani către domnii Tănase Nicolae și Tănase Georgeta;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

31. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate lunare a garsonierei situată în Focșani, str. Ulmului nr. 1, bl. 1, ap. 4, înscrisă în CF 51903-C1-U17 și a boxei înscrisă în CF 51903-C1-U31 UAT Focșani către domnii Culiță Mafrian Neculai și Culiță Marcela Mihaela; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

32. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate lunare a garsonierei situată în Focșani, str. Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 11, ap. 4, înscrisă în CF 54684-C1-U11 UAT Focșani către domnii Roșca Cristian și Roșca Adriana; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

33. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate lunare a garsonierei situată în Focșani, str. Ulmului nr. 19, bl. 19, ap. 11, înscrisă în CF 51895-C1-U29 și a boxei înscrisă în CF 51895-C1-U19 UAT Focșani către domnii Milea Adrian și Milea Mariana;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

34. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate lunare a garsonierei situată în Focșani, str. Ulmului nr. 7, bl. 7, ap. 5, înscrisă în CF 51902-C1-U30 și a boxei înscrisă în CF 51902-C1-U17 UAT Focșani către domnii Istrate Liviu Adrian și Istrate Carmen Lorena; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

35. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate lunare a garsonierei situată în Focșani, str. Ulmului nr. 19, bl. 19, ap. 10, înscrisă în CF 51895-C1-U9 și a boxei înscrisă în CF 51895-C1-U27 UAT Focșani către domnii Dîrdală Iulian și Dîrdală Daniela Loredana; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

36. proiect de hotărâre privind însușirea completărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;  Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă.

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.