Jurnal de Vrancea transmite joi, începând cu ora 16:00, ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Focșani. Pe ordinea de zi a ședinței se află 31 de proiecte de hotărâre, a căror aprobare este importantă pentru comunitate.

Iată, mai jos, ordinea de zi a ședinței:

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2018, a sumei de 8,00 mii lei pentru acordarea de stimulente financiare absolvenților de liceu care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018; Inițiatori: consilieri locali Ailincuței Lauriana, Bojoaică Valerica, Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, Miron Mariana, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Iorga Marius Eusebiu, Buzoi Dan, Drumea Alina, Ciocoeaș Laura Mihaela, Dobre Claudiu Alin, Filimon Ionuț
 2. proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice – faza studiu de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a descrierii investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Reabilitarea, modernizarea și extinderea serviciului de iluminat public în municipiul Focșani – nivelul 1 de prioritate”; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 3. proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice”, aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 4. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 197/2018 privind aprobarea efectuării investiției și încheierii contractului de cofinanțare pentru acordarea accesului la sistemul de distribuție a gazelor naturale prin extinderea conductei de distribuție pentru străzile Militari, Mugur, C-tin Brîncoveanu, Laminorului, Fundătura Militari, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 5. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Focșani și bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din venituri proprii, pe semestrul I 2018, detaliate pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 6. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării anexei nr. 1 la HCL nr. 274/2018 privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2018, a sumei de 87,75 mii lei pentru premierea elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare pe discipline – faza națională și internațională, organizate în perioada iunie 2017 – iunie 2018; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 7. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 30,00 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2018 Clubului Sportiv Municipal Focșani 2007 pentru desfășurarea Turneului Național de Fotbal – copii, în perioada 3-5 august 2018; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 8. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 79/2007 privind stabilirea tarifelor pentru legitimațiile de călătorie aferente serviciului public local de transport urban de călători în municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 9. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru activitatea de colectare, transport și depozitare a gunoiului menajer și similar în municipiul Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 10. proiect de hotărâre privind aprobarea la nivelul municipiului Focșani a numărului de indemnizații lunare cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, adulților cu handicap grav ori reprezentanților legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 11. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 511/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Primăria municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 12. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 243/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 13. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 500/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 14. proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind numirea finală pentru un membru al consiliului de administrație la ENET SA Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 15. proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri pentru declanșarea procedurii de selecție pentru un membru în consiliului de administrație la ENET SA Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 16. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a terenului în suprafață de 68,00 mp., situat în Focșani, str. Revoluției T 204, P 11168% ce aparține domeniului public al municipiului Focșani, în vederea amenajării unei organizări de șantier; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 17. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 13,00 mp., situat în Focșani, str. Mitropolit Varlaam nr. 27, județul Vrancea, T. 197 , P. %10875 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnii Năstase Dumitru și Năstase Maricica; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 18. proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită pe o perioadă de 3 ani, către Societatea Națională de Cruce Roșie – Filiala Vrancea a unui teren în suprafață de 500 mp situat în Focșani, T 70, P 4154, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani, în vederea derulării proiectului „Sub Acoperișul Crucii Roșii”; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 19. proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 20. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de demolare a imobilului bloc de locuințe G2 (P+4) cu destinația de cămin nefamiliști, situat în municipiul Focșani, Aleea Căminului nr. 12, județul Vrancea; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 21. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de cumpărare a unui imobil construcție (P+4) cu destinația de cămin nefamiliști, situat în municipiul Focșani, Aleea Căminului nr. 6, județul Vrancea; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 22. proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 140/2010 pentru aprobarea Normelor ce specifică condițiile de creștere și îngrijire a animalelor domestice și de companie în municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 23. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 37025 din 02.05.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil spații de cazare și anexe în regim hotelier P+4E+5R și P+1E” – generat de imobilul amplasat în Focșani, bdul. Independenței nr. 8, nr. cad. 62437; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 24. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 25019 din 22.03.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan a suprafeței de 15344 mp în vederea construirii de locuințe” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, T. 50, P. 210, nr. cad. 57661, pe terenul în suprafață de 15.344,0 mp; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 25. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 44027 din 24.05.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Readaptare tramă stradală în PUZ aprobat existent” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, intravilan, str. Dyonisos, T. 92, P. 484/4, 484/6, 484/8, 486/7, 486/10, 486/11, 486/12, 486/13, nr. cad. 53251 și 52665, pe terenul în suprafață de 164.087,0 mp., atras în intravilan prin HCL nr. 192/2016; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 26. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 44177 din 24.05.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective P4E+PARȚIAL, schimbare destinație C1 existentă în locuințe colective, păstrând regimul de înălțime” – generat de imobilele amplasate în Focșani, str. Contemporanului nr. 4, nr. cad. 1098/1+2444N, în suprafață de 3905 mp; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 27. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 100/2011, privind aprobarea Regulamentului de organizare și executare a serviciilor de transport în regim de taxi și în regim de închiriere pe raza municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 28. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic de execuție, pentru realizarea obiectivului de investiții „Contorizări alimentări cu apă în municipiul Focșani, județul Vrancea”; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 29. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 493/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții:„Relocare Monumentul Eroilor Regimentului 11 Artilerie în incinta Mausoleului Eroilor Sud, Bdul. București nr. 4-6″; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 30. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2018; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 31. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 și a anexei din HCL nr. 82/2018 privind aprobarea utilizării, în anul 2018, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent, cu modificările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă.
Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.