partea 2

Jurnal de Vrancea transmite miercuri, începând cu ora 16:00, ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Focșani. Pe ordinea de zi a ședinței se află mai multe proiecte de hotărâre, a căror aprobare este importantă pentru comunitate.

Iată, mai jos, ordinea de zi a ședinței:

1. proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Focșani doamnei profesor Elena Stoiciu, artist plastic; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Postliceală Sanitară „Hippocrate” Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul administrativ al Teatrului Municipal „Maior Gheorghe Pastia” Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 214/2009 privind aprobarea împărțirii municipiului Focșani în 6 zone de lucru, arondarea consilierilor locali pe aceste zone și constituirea grupurilor de dialog, având ca obiect creșterea gradului de transparență și implicarea civică în actul de administrare; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Focșani și bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din venituri proprii, pe 9 luni 2018, detaliate pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „ Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 16″; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „ Reabilitare, modernizare clădiri și echiparea infrastructurii educaționale a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 18″; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „ Reabilitarea, modernizarea, extinderea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Creșei nr. 7″; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 23/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reparații capitale ale Monumentului Unirii din municipiul Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 18/2007 privind avizarea proiectului faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: „Sală de sport multifuncțională la Grupul Școlar Auto” din municipiul Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local nr. 84/2018 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 50,00 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2018 pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

13. proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Sărbătorilor de Iarnă în municipiul Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 3,60 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2018 Școlii Gimnaziale nr. 7 Focșani în vederea derulării proiectului educațional „Doamne, ocrotește-i pe români!” – AP – In Memoriam Adrian Păunescu; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

15. proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 3-17 decembrie 2018, a Ansamblului Folcloric „Țara Vrancei” în Federația Rusă, pentru a promova tradițiile și valorile populare românești cu ocazia Zilei Naționale a României; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

16. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 511/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Primăria municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

17. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 415/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

18. proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de autoturisme pentru activitățile specifice desfășurate de instituțiile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Focșani și întreprinderile publice înființate sau la care se dețin acțiuni/participații majoritare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

19. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui bun ce aparține domeniului public al municipiului Focșani, în domeniul privat al municipiului Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

20. proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

21. proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

22. proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită Direcției de Dezvoltare Servicii Publice Focșani până la data de 31.03.2021, a drumului de exploatare situat în extravilanul municipiului Focșani, Tarlaua 90; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

23. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui bun ce aparține domeniului public al municipiului Focșani, în domeniul privat al municipiului Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

24. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

25. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

26. proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului nominal reprezentând propunerea de atribuire în proprietate a unei suprafețe de teren în baza art. 36 alin. (3) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

27. proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării a PT 20 situat în Cartierul Sud – Aleea 1 Iunie, identificat prin T 282, P 11353, având suprafața construită de 322,00 mp în trei unități individuale, în vederea reabilitării spațiului în care va funcționa biblioteca de cartier CAMPUS, obiectiv de utilitate publică, destinat Cartierului Sud din municipiul Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

28. proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 2 și nr. 3 la Hotărârea Consiliului local nr. 343/2011 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor situate în „Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică” din Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

29. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr. 186/2017 privind alegerea formei de gestiune a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

30. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală a apartamentului situat în Focșani, str. Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 11, ap. 3, înscrisă în CF 54684-C1-U9 UAT Focșani către doamna Miron Lucica Viorica; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

31. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală a apartamentului situat în Focșani, str. Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 11, ap. 17, înscrisă în CF 54684-C1-U3 UAT Focșani către domnii Bîlcan Ioan și Bîlcan Dumitra; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

32. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 13,00 mp. situat în Focșani, str. Bucegi nr. 4, județul Vrancea, T. 191, P. % 10470 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către doamna Miron Verginica; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

33. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 7,20 mp. situat în Focșani, str. Cartier CFR nr. 10, bl. N3, sc. 4, județul Vrancea, T. 30, P. %1900 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către doamna Vișan Tudora; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

34. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 10,00 mp. situat în Focșani, Aleea Echității nr. 3, județul Vrancea, T. 203, P. %11088 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Alexe Aurel; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

35. proiect de hotărâre pentru modificarea alin. 1 al art. 1 din Hotărârea Consiliului local nr. 139/2018 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 5,00 mp. situat în Focșani, str. Panduri nr. 9, sc. 6, adiacent ap. 102, T 188, P 10178% aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, în favoarea domnilor Dima Adrian, Dima Maria Ilinca și Udrea Antoneta; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

36. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren pe o lungime de 34,00 m către ENGIE România SA – Distrigaz Sud Rețele SRL; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

37. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe cu chirie din fondul locativ de stat, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, Radu Nițu

38. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru un număr de 4 (patru) familii în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată și Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana Maria, Buzoi Dan

39. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului local nr. 201/2018 privind aprobarea listei de priorități; Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana Maria, Buzoi Dan

40. proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri în vederea reluării procedurii de selecție pentru un membru în consiliul de administrație la Societatea ENET S.A. Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

41. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 24/203/2012 privind aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Focșani și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

42. proiect de hotărâre privind avizarea funcționării teraselor sezoniere amplasate pe domeniul public/privat al municipiului Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

43. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Administrația Piețelor Focșani S.A. pe anul 2018 și estimat pe următorii 2 ani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

44. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al PARKING FOCȘANI S.A. pe anul 2018 și estimat pe următorii 2 ani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

45. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2018; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

46. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei din HCL nr.82/2018 privind aprobarea utilizării, în anul 2018, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent, cu modificările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

47. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al SC ENET SA Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

Dacă ai fost martorul unui eveniment care ar putea deveni o știre, ne poți contacta pentru a trimite sesizări, fotografii sau imagini video, pe adresa de email: redactie@jurnaldevrancea.ro, pe WhatsApp 0770 430 588 sau pe contul nostru de Facebook.

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.